Regulamin, karta zgłoszeniowa

Zapisy

Zapisy do szkółki odbywają się po wypełnieniu formularza rejestracyjnego

Regulamin Szkółki Pływackiej RAK-swimsport

1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 1. działalność w zakresie upowszechniania zagadnień kultury fizycznej oraz promocji krytej pływalni Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Zabierzowie
 2. działalność w zakresie nauki i doskonalenia pływania dzieci i młodzieży
 3. rozwijanie zainteresowań sportami wodnymi w szczególności pływaniem
 4. organizowanie wyjazdów na obozy letnie, zimowe oraz zawody sportowe i szeroko rozumiane współzawodnictwo na zasadach fair-play
 5. kształtowanie pozytywnych nawyków i zachowań w sytuacjach trudnych, wynikających ze współzawodnictwa oraz interakcji społecznych zachodzących w grupie.

2. SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. organizatorem zajęć jest Szkoła Pływania RAK-swimsport, Artur Czerwiec
 2. zajęcia odbywają się na pływalni Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Zabierzowie
 3. zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości publicznej
 4. zajęcia odbywają się w grupach, których liczba dzieci nie przekracza 7–8 osób na torze
 5. zajęcia mają charakter etapowy i trwają od miesiąca września do miesiąca czerwca następnego roku
 6. zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra trenersko-instruktorska według własnego programu nauczania
 7. za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor grupy, za bezpieczeństwo pojedynczych osób z grupy odpowiada ratownik pełniący dyżur, za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni kursanta,
 8. uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu krytej pływalni w Zabierzowie
 9. każdy uczestnik przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest dostarczyć umowę.

3. PŁATNOŚCI

 1. płatności za szkolenie dokonuje się za blok 4 lub 8 godzin zegarowych z góry, które trwają cyklicznie co miesiąc, umownie terminem wpłaty jest dzień do 5-tego każdego miesiąca
 2. nie przewiduje się zwrotu kosztów za nieobecności,
 3. wysokość opłat podana jest do wiadomości publicznej, zawsze przed rozpoczęciem pierwszego miesiąca zajęć,
 4. dopuszcza się zniżki dla rodzeństw oraz akcje rabatowe i promocyjne. Informacje dotyczące zniżek organizator przedstawi do wiadomości zainteresowanych na stronie internetowej szkółki,
 5. płatności dokonuje się na wskazany rachunek bankowy,
 6. pierwsza opłata za miesiąc wrzesień pobierana jest podwójnie i zaliczana będzie na poczet ostatniego miesiąca szkoleniowego.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. każdy członek szkółki pływackiej RAK-swimsport może zrezygnować z zajęć z okresem miesięcznego wypowiedzenia; osoba taka zobowiązana jest dokonać wszelkich rozliczeń finansowych na prośbę organizatora zajęć
 2. nieobecności można odrobić podczas innych godzin pracy szkółki po wcześniejszej konsultacji i pod warunkiem miejsca na torach
 3. nieobecności wynikające z przewlekłej choroby (100% nieobecności) rozpatrywane są indywidualnie z organizatorem,
 4. każda zmiana grupy lub ilości zajęć w czasie roku szkoleniowego wiąęe się z opłatą porządkową 100,– zł.

regulamin ważny od 1.09.2010r.